Navigatie

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1.1 Onder het WOONcadeau wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de webshop van WOONwebwinkelen te Baarn. WOONwebwinkelen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28110635. De webshop www.hetWOONcadeau.nl is een onderdeel van WOONwebwinkelen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van het WOONcadeau die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van het WOONcadeau (http://www.hetwooncadeau.nl). De Algemene Voorwaarden kunnen op de website van het WOONcadeau worden gedownload waarna de consument ze kan afdrukken. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden ook aan de afnemer toegezonden worden.
1.3 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal het WOONcadeau dit duidelijk vermelden. Een aanbieding van het WOONcadeau geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.2 Het WOONcadeau zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk beschrijven. Het WOONcadeau kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.3 Het WOONcadeau zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Het WOONcadeau is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra het WOONcadeaus de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop kan de consument binnen een zichttermijn van 30 dagen de koopovereenkomst ontbinden, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Dat kan via het herroepings/retourformulier of op een andere ondubbelzinnige manier. Het WOONcadeau mag naar de reden vragen, maar de consument is niet verplicht die te geven. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door het WOONcadeau vermeld worden in het aanbod.
De zichttermijn gaat in op de dag dat de consument of door een hem/haar aangewezen derde het product heeft ontvangen, of, indien de bestelling in meerdere zendingen wordt verstuurd, het laatste product heeft ontvangen. Het WOONcadeau mag weigeren om een bestelling in meerdere zendingen te versturen, mits dit vooraf duidelijk is gemaakt.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en liefst in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending.
3.3 De verzendkosten voor een retourzending zijn voor rekening van de consument.
3.4 De consument zal het product na de retourmelding/ontbinding van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugsturen aan het WOONcadeau.
3.5 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn zal het WOONcadeau het aankoopbedrag plus eventuele verzendkosten binnen 14 dagen na de retourmelding terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal het WOONcadeau prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor het WOONcadeau van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door het WOONcadeau aangeboden betaalwijze (iDEAL, vooruitbetaling of AfterPay). Betaling in termijnen is niet mogelijk. Het WOONcadeau kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van het WOONcadeau is bijgeschreven.
4.4 Indien de consument gebruikt maakt van AfterPay gaat de consument akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay, het akkoord gaan met deze voorwaarden is onderdeel is van het bestelproces.
4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum bij leveringen binnen Nederland en binnen 21 dagen bij leveringen buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.6 Indien de consument in gebreke blijft, is het WOONcadeau gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Aflevering
5.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal WOONcadeau bestellingen zo snel mogelijk, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Voldoet het WOONcadeau niet aan deze verplichting dan kan de consument de bestelling kosteloos annuleren.
5.2 Zaken die uit voorraad leverbaar zijn, worden zo snel mogelijk na bestelling verzonden, in ieder geval binnen 15 dagen (tenzij tussen partijen anders is overeengekomen). Indien zaken niet uit voorraad leverbaar zijn kan de levertijd langer bedragen. Het WOONcadeau zal de consument van de te verwachten levertijd op de hoogte stellen. Artikel 5.1 blijft in dat geval van kracht.
5.3 De genoemde levertijd op de website is indicatief, overschrijding van deze levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling. Dit is anders indien de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal het WOONcadeau het aankoopbedrag binnen 15 dagen retourneren aan de consument.
5.4 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres, niet zijnde een adres van tijdelijke aard. De levering wordt afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is het WOONcadeau niet aansprakelijk.
5.5 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
5.6 Aan de leveringsplicht van het WOONcadeau zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door het WOONcadeau geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.7 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door het WOONcadeau zijn vermeld. In overleg kan het WOONcadeau ook naar andere landen leveren, maar hiertoe kan het WOONcadeau niet verplicht worden.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door het WOONcadeau geleverde producten of diensten blijven eigendom van het WOONcadeau totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Het WOONcadeau draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument het WOONcadeau daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Het WOONcadeau zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij het WOONcadeau.
7.3 Deze garantie geldt niet indien en zolang de consument jegens het WOONcadeau in gebreke is of indien de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd of door derden heeft laten repareren.
7.4 De garantie geldt evenmin indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van het WOONcadeau en/of gebruiksaanwijzing in of op de verpakking zijn behandeld.
7.5 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan het WOONcadeau.
8.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering teruggezonden te worden naar het WOONcadeau, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.3 Het WOONcadeau zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.4 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument het WOONcadeau daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal het WOONcadeau de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.
8.5 Indien een consument die gebruik heeft gemaakt van AfterPay een online besteld en geleverd artikel in de shop-in-shop te Baarn (Lab. Baarn) wil ruilen of retourneren, geldt het volgende:
- indien de consument een geleverd product wenst te ruilen in Lab. Baarn dan blijft de betaalverplichting van de consument naar AfterPay in stand;
- Indien de consument een geleverd product wenst te retourneren in Lab. Baarn dan blijft de betaalverplichting van de consument naar AfterPay in stand tot het moment waarop het WOONcadeau de vordering annuleert. Het WOONcadeau zal nimmer de consument die Lab. Baarn bezoekt voor een retournering van contant voorzien.

Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt vermeld, alle omstandigheden waarop het WOONcadeau geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken. Daaronder valt o.a. werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
9.2 Het WOONcadeau kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Het WOONcadeau heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.3 Indien het WOONcadeau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
9.4 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door het WOONcadeau niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Het WOONcadeau en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Het WOONcadeau en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Privacy
11.1 Het WOONcadeau respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door het WOONcadeau niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van het WOONcadeau kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen het WOONcadeau worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productaanbod van het WOONcadeau. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Het WOONcadeau is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of het eigendom van het WOONcadeau, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Het WOONcadeau is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

Het WOONcadeau
Cornelis de Ruijterhof 20
3741 CH BAARN
06-16780321
KVK 28110635
BTW nummer NL175430925B02(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 het WOONcadeau | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel